ส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

ส่งพัสดุ

โปรโมชั่น – ขนส่งในประเทศ

(1-30 พฤศจิกายน 2563)

ส่งพัสดุ

เงื่อนไขการให้บริการ
-พัสดุน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อกล่อง / กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 200 เซนติเมตร
-กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหาย ตามมูลค่าจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อใบตามส่ง