ส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

โปรโมชั่น – ขนส่งในประเทศ

(1-31 สิงหาคม 2563)

ค่าส่งสินค้าไปต่างจังหวัด

เงื่อนไขการให้บริการ
-พัสดุน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อกล่อง / กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 200 เซนติเมตร
-กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหาย ตามมูลค่าจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อใบตามส่ง